Ķekavas novada pašvaldība līdzfinansēs dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem

Lai veicinātu tīrā dzeramā ūdens pieejamību, kā arī palielinātu to dzīvojamo māju skaitu, kas pieslēgušās pie centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas, Ķekavas novada pašvaldība turpmāk līdzfinansēs pieslēguma izbūvi atsevišķām iedzīvotāju sociālajām grupām. Šī mērķa īstenošanai 2018. gadā pašvaldības budžetā ir atvēlēti 30 000 eiro.
 

 

Pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu līdz 2000 eiro vienai privātpersonai, lai izbūvētu pieslēgumu no centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas tīkliem līdz pieslēguma vietai īpašumā. Ja šo pieslēgumu izmantos vairākas mājas, tad atbalsta apmēru var palielināt līdz 5000 eiro.
 

Nekustamajam īpašumam ir jāatrodas Ķekavas novadā un tā sastāvā ir jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamajai mājai. Tāpat gar šo nekustamo īpašumu  vai pa ielu jābūt izbūvētiem centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas tīkliem.

Uz pašvaldības finansiālo atbalstu varēs pretendēt:

  • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, vientuļie pensionāri,
  • daudzbērnu ģimenes (personai ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz trīs nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novads);
  • 1. vai 2. grupas invalīdi un tie iedzīvotāji, kuru aprūpē ir persona līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti,
  • politiski represētie, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Afganistānas kara dalībnieki, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.


Infografiku par pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējumam aicinām skatīt šeit.
 

Ķekavas novadā galvenokārt jauni centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli ir izbūvēti ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu - Ķekavas ciema centrā, Odukalnā, Vimbukrogā, Katlakalnā, Rāmavā, bijušās dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “Ziedonis” teritorijā un Baložu pilsētā. Arī Daugmalē ir izbūvēta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, kurai šobrīd potenciāli var pieslēgties esošās privātmājas. 


Kā norāda pašvaldības speciālisti, ņemot vērā samērā lielās pieslēguma izmaksas (tas atkarīgs no mājas atrašanās vietas un attāluma līdz maģistrālajiem centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem), pieslēgumu skaits pie jaunajiem izbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir neliels, un šobrīd, piemēram, Ķekavas pagasta teritorijā sasniedz aptuveni tikai pusi no iespējamā. Pašvaldības atbalsts varētu motivēt iedzīvotājus aktīvākai rīcībai, jo tās rezultātā labums būs visai novada sabiedrībai - samazinot notekūdeņu novadīšanu gruntsūdeņos un grāvjos, vide kļūst tīrāka, fekālie ūdeņi nenonāk seklajos gruntsūdeņos, no kuriem ar spicēm tiek iegūts dzeramais ūdens mājsaimniecībām. Rezultātā uzlabosies arī ūdens kvalitāte peldvietās.


Kā varēs pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam? Pašvaldība drīzumā publicēs paziņojumu par līdzfinansējuma pieejamību, un viena mēneša laikā iedzīvotājiem būs jāiesniedz pieteikums tā saņemšanai. Tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi jaunākajai informācijai mājaslapā www.kekavasnovads.lv vai sociālajos tīklos, kur tiks publicēts šis aicinājums.


Plašāk par līdzfinansējuma piešķiršanu un kārtību lasiet - saistošajos noteikumos Nr.15/2017. “Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai”.

 

Sabiedrisko attiecību daļa

14.03.2018.

 

  Drukāt