Aprīlis - Spodrības mēnesis

Aprīlī Ķekavas novadā tiek izsludināts Spodrības mēnesis. Ķekavas novada pašvaldība aicina piedalīties ne tikai Lielajā Talkā, kas notiks 22. aprīlī, bet visa mēneša garumā rūpēties par kārtību un tīrību savā tuvākajā apkārtnē.

 

Ik gadu Ķekavas novadā Spodrības mēnesis tiek izsludināts divas reizes. Rudenī – tas ir oktobris, taču pavasarī Spodrības mēnesis tiek noteikts, izvērtējot laika apstākļu piemērotību teritorijas uzkopšanai un uguns bīstamības līmeni. Arī šogad tas ir aprīlis.

 

Spodrības mēnesis ir īpašs ar to, ka šajā laikā drīkst sadedzināt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas pārējā laikā saskaņā ar Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem ir aizliegts. Sadedzināt atļauts vienkopus savāktu zāli, lapas, zarus un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi un mantai, kā arī netraucē apkārtējiem iedzīvotājiem.

 

Atgādinām - lai arī pērnā zāle pieskaitāma bioloģiskajiem atkritumiem, to var savākt vienkopus un dedzināt, ievērojot drošības noteikumus. Kūlu dedzināt ir aizliegts!

 

Ja tiek dedzināti atkritumi, tad atbildība paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta pirmajā daļā -  naudas sods fiziskajām personām no 70 līdz 1000 eiro, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 2100 eiro.

 

 

Noderīga informācija par īpašuma sakopšanu

 

Lai mazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, apsaimniekotājiem un lietotājiem ir nepieciešams nodrošināt savlaicīgu zāles pļaušanu.

 

Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem nekustamo īpašumu īpašnieki, apsaimniekotāji vai nomnieki nekustamā īpašuma teritorijā veic teritorijas sakopšanu, zāles nopļaušanu (zāles garums pilsētās un ciematu teritorijās nedrīkst pārsniegt 20 cm, izņemot lauksaimniecības zemes ciemu teritorijās), publiskā lietošanā esošu apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos. Par šī punkta pārkāpšanu  - administratīvais sods fiziskām personām līdz 350 eiro, juridiskām personām – līdz 1400 eiro.

 

Lauku teritorijās zāles platības būtu vēlams pļaut ne retāk kā divas reizes gadā, lai jau rudenī veicinātu zemes platību sakopšanu un potenciālo kūlas ugunsgrēku skaita samazināšanos pavasarī. Zemju īpašniekiem par lauku nesakopšanu un kūlas degšanu tiek samazināts Eiropas Savienības mazāk labvēlīgo apvidu maksājums.

 

Atbilstoši likumam par nekustamā īpašuma nodokli ( 3. panta 1.1 punkts) ar nodokļa papildlikmi (1,5% no kadastrālās vērtības) apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.

 

 

 Sabiedrisko attiecību daļa

28.03.2017.

 

 

  Drukāt