KONTAKTI

 


Tālrunis bojājumu pieteikšanai: 67957408 

 

REKVIZĪTI

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003351020
PVN reģistrācijas numurs: LV40003351020
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Konts: _______________________

 

PUBLISKIE PAKALPOJUMI 

 

SIA “Līves 2” darbības mērķis ir sniegt publiskos pakalpojumus likumā noteiktās pašvaldības kompetences ietvaros, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā Daugmales pagastā:

 

 

2015. gada 30. decembrī tika noslēgts Pakalpojumu līgums par zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu) Daugmales pagastā. Šā līguma ietvaros SIA “Līves 2” ir jānodrošina:

  

  

VĒSTURE

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. un 15. pantu, un likumu “Par pašvaldības uzņēmumu” Rīgas rajona Daugmales pagasta padome 1997. gada pieņēma lēmumu veidot pašvaldības uzņēmumu bezpeļņas organizāciju pagasta iedzīvotāju apkalpojošā sfērā un piešķirt nosaukumu PUBO “Līves 2”.

 

PUBO “Līves 2” tika noteikti šādi darbības virzieni:

 

 

Uzņēmuma pamatkapitālā tika ieguldīti  2000 lati.

 

Rīgas rajona Daugmales pagasta padome pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldības uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” un Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu 2004. gada 16.jūnijā nolēma reorganizēt PUBO “Līves 2” par pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kurā visas kapitāla daļas pieder Daugmales pagasta padomei. Tika noteikts, ka jaunizveidotā SIA “Līves 2” pārņem pilnā apjomā visas PUBO “Līves 2” funkcijas un ka kapitāldaļu turētājs ir pašvaldība un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Daugmales pagasta padomes priekšsēdētājs.

 

2009.gadā līdz ar novadu izveidi SIA “Līves 2”  kapitāldaļu turētājs kļuva Ķekavas novada  dome un kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Ķekavas novada domes priekšsēdētājs.

 

Sakarā ar Daugmales attīrīšanas ietaišu būvniecību, kas tika daļēji finansēts no Eiropas Savienības struktūrfondiem, 2011.gadā SIA “Līves 2” pamatkapitāls tika palielināts par 26’907 latiem un šobrīt sastāda EUR 41’130.

 

VĪZIJA UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI

 

SIA “Līves 2” darbības mērķis ir sniegt publiskos pakalpojumus likumā noteiktās kompetences ietvaros, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā Daugmales pagastā.


Sniegtie pakalpojumi:

1.     Ūdens ieguve, attīrīšna un apgāde;

2.     Notekūdeņu savākšana un attīrīšana;

3.     Siltumapgādes nodrošināšana.

 

SIA “Līves 2” finansējumu veido ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un Ķekavas novada domes deliģēto darbu veikšanas.


SIA “Līves 2” galvenie mērķi ir:

1.     Nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus pakalpojumus, paplašinot pakalpojumu sniegšanas teritoriju Daugmales pagastā, rekonstruējot ūdens apgādi, pieslēdzot jaunu urbumu un ūdens attīrīšanas ietaises.

2.     Attīstīt videi draudzīgu, kvalitatīvu siltuma ražošanu un padevi par iedzīvotājiem izdevīgu cenu.

3.     Nodrošināt kvalitatīvu pašvaldības īpašumu un daudzdzīvokļu koplietošanas objektu pārvaldīšanu, nosakot apsaimniekošanas maksu pa objektiem, atbilstoši objektu apsaimniekošanas izdevumiem, pilnībā sedzot apsaimniekošanas izmaksas.

4.     Sadarbojoties ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju “Ķekavas nami”, veicināt energoefektivitāti, siltinot apkures caurules pagrabos.

5.     Uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, ieviešot jaunas tehnoloģijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un pakalpojumu klāsta paplašināšanai, t.sk. ieviešot jaunus ūdens skaitītājus, kuriem ir būtisks sociālais un praktiskais aspekts-tie atvieglotu patērētāju ikdienu, jo iedzīvotājiem vairs nevajadzētu katru mēnesi nodot skaitītāju rādījumus uzņēmuma grāmatvedībai, kā arī katru mēnesi nebūtu jāskatās rādījumi, viss notiktu automātiski. Ūdens skaitītāju rādījumi pa bezvadu tīklu tiktu nosūtīti uz datu apstrādes serveri un rādījumi tiktu iekļauti attiecīgā klienta rēķinā.

6.     Nodrošināt uzņēmuma konkurētspēju, piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus un paaugstinot personāla profesionalitāti un pieredzi.

SAI “Līves 2” tiek noteiktas šādas prioritātes:

1.     Sakārtota, droša vide un energoefektīvi mājokļi;

2.     Komunālo paklpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšana;

3.     Komunikācijas ar pakalpojuma saņēmējiem uzlabošana.

 

STRUKTŪRA

 

Uzņēmuma uzdevumu izpildē uz 2016. gada 1. janvāri uzņēmumā strādāja 7 darbinieki. Valde sastāv no viena cilvēka. Zem strādnieku kategorijas ir domāti santehniķi, sētnieki, grāmatvede un kasiere. 

 

  Drukāt