Ritmika 1.-2.klasēm

Ritmikas nodarbībās, ar dažādu vingrinājumu palīdzību, skolēni mācās izprast sevi, loģiski domāt, improvizēt, klausīties, darboties individuāli, pāros un grupās.

Mūzika palīdz skolēniem atraisīties, attīsta fantāziju, uzmanību, kustību koordināciju, ritma izjūtu un plastiku.

  Drukāt