Iesnieguma iesniegšanai elektroniski caur Būvniecības informācijas sistēmu (BIS)

https://bis.gov.lv/bisp

Iesniegums Ķekavas novada Būvvaldei

Iesniegums brīvā formā

Ķekavas novada Būvvaldes veidlapas

Iesniegums par atzīmes veikšanu/saskaņošanu (būvniecības iecerēm, izmaiņu projektiem un topogrāfijām)

Iesniegums izziņai par būves/ju neesību dabā

Iesniegums būvvatļaujas pārreģistrēšanai

Iesniegums būvvatļaujas pagarināšanai

Iesniegums izziņai par jaunbūvi

Iesniegums par atzīmes veikšanu (par būvdarbu uzsākšanas vai pabeigšanas nosacījumu izpildi)

Pieteikums rakšanas darbu veikšanai

Ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanas pieprasījums

 Iesniegums reklāmu izvietošana/saskaņošana

iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta AR piesaisti zemei projekta saskaņošanu

iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta BEZ piesaisti zemei projekta saskaņošanu


 

 Detalizētu būvniecības procesu nosaka Ministru kabineta noteikumi www.likumi.lv

 

Vispārīgie būvnoteikumi MK Nr. 500

 

Būvdarbu vadītāja saistību raksts (pdf formātā)

Būvuzrauga saistību raksts (pdf formātā)

 

 

Arhīvu likums un Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15"Būvobjektu saturs un noformēšana"

Lietas apliecinājuma ieraksts

 

Būvniecības likums

Ēku būvnoteikumi (MK Nr. 529)

 1. Apliecinājuma karte (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu/bez lietošanas veida maiņas) 
 2. Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
 3. Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
 4. Būvniecības iesniegums
 5. Paskaidrojuma raksts
 6. Paskaidrojuma raksts (ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves)
 7. Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai)
 8. Paskaidrojuma raksts (ēkas konservācijai)
 9. Ēkas fasādes apliecinājuma karte

 

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība (MK Nr. 501)

 1. Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums
 2. Apliecinājums par elektronisko sakaru tīklu būves gatavību ekspluatācijai

 

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi (MK Nr. 550)

 1. Paskaidrojuma raksts (1. grupas būvei)
 2. Būvniecības iesniegums
 3. Paskaidrojuma raksts( būves konservācijai)
 4. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

 

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi (MK Nr. 253)

 1. Būvniecības iesniegums
 2. Apliecinājuma karte
 3. Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu
 4. Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
 5. Paskaidrojuma raksts
 6. Paskaidrojuma raksts (inženierbūves konservācijai)

 

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi (MK Nr. 573)

 1. Apliecinājuma karte
 2. Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai
 3. Būvniecības iesniegums
 4. Paskaidrojuma raksts

 

Autoceļu un ielu būvnoteikumi (MK Nr. 633)

 1. Apliecinājuma karte
 2. Apliecinājums par būves vai tās daļu gatavību ekspluatācijai
 3. Būvniecības iesniegums
 4. Paskaidojuma raksts

  

 

 

  Drukāt