Pieņem Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam

Ķekavas novada dome 9. februārī apstiprināja 2021. gada Ķekavas novada pašvaldības budžetu vairāk kā 53 milj. eiro apmērā, lielāko artavu atvēlot novada trim prioritātēm - izglītībai, ielu un ceļu infrastruktūrai, vides labiekārtošanai, sociālajam atbalstam un drošībai.


2021. gadā kopējo pašvaldības budžetu veido 40,1 milj. eiro ieņēmumi, 9,9 milj. eiro aizņēmumi un līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada - 3,2 milj. eiro, tādējādi kopējais pašvaldības budžets šogad plānots 53,2 milj. eiro liels.


Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire uzsver: “Strādājot pie 2021. gada pašvaldības budžeta, vērtējām, lai arī šogad, Covid-19 dēļ tik sarežģītajā un neprognozējamajā laikā, veiksmīgi turpinātos Ķekavas novada attīstība un tiktu realizēti jauni investīciju projekti izglītībā, vides labiekārtošanā, ceļu un ielu sakārtošanā, vienlaicīgi atrodot iespēju sniegt lielāku sociālo atbalstu iedzīvotājiem, kā arī tiem, kas šajā krīzes laikā atrodas “pirmajās frontes līnijās” – skolas, bērnudārzi, “aukļu dienests”, pašvaldības policija un sociālais dienests. Solidarizējoties šajā grūtajā situācijā, no “iesaldētajām” deputātu algām un pašvaldības administrācijas līdzekļiem esam raduši papildu finansējumu, lai palielinātu atalgojumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un pedagogu palīgiem, kā arī Ķekavas novada “aukļu dienesta” auklītēm.“


2021. gadā Ķekavas novada pašvaldība izvirzījusi piecas darbības prioritātes, tādējādi atbilstoši tām ir atvēlēts finansējums pašvaldības budžetā.

 

IZGLĪTĪBA

Ņemot vērā pozitīvos demogrāfiskos rādītājus un iedzīvotāju darbspējas vecuma struktūru, - izglītība un izglītības infrastruktūra Ķekavas novadā būs prioritāte kā Nr. 1 vēl vairākus gadus. Lielais pieprasījums pēc novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumiem, pašvaldībai liek meklēt aizvien jaunus risinājumus, kā paplašināt bērnudārzu un skolu platības, lai novada bērni varētu apmeklēt un mācīties Ķekavas novadā. Bērnu skaita dinamika ir straujāka par pašvaldības finansiālajām iespējām paplašināt izglītības infrastruktūru. Taču, neskatoties uz to, pašvaldība šim mērķim ir spējusi rast līdzekļus, gan piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, gan ņemot kredītu, lai plānveidīgi un mērķtiecīgi veidotu jaunu izglītības infrastruktūru Ķekavas novadā. Tāpēc 2021. gadā būtiski palielināts finansējums izglītības jomai, un šogad tas būs 27,1 milj. eiro apmērā.

 

Risinot bērnudārzu pieejamības jautājumu, arī 2021. gadā tiks turpināta un pabeigta moduļu tipa piebūves būvniecība pirmsskolas izglītības iestādei “Ieviņa” Ķekavā, nodrošinot papildus vietas vēl 144 bērniem. Šim mērķim budžetā ir atvēlēti turpat 1,3 milj. eiro. Patlaban notiek sagatavošanās darbi, lai varētu uzsākt jauna bērnudārza būvniecības projektēšanu Titurgā, tam atvēlot vairāk kā 82 000 eiro.

 

Savukārt, skatoties uz vispārējo izglītības iestāžu attīstību, tad 2021. gadā kā lielākais izglītības infrastruktūras objekts būs modulu tipa piebūve Baložu vidusskolai (kā rezultātā tiktu nodrošināta papildus vietas 280 bērniem) un skolas sporta laukuma pārbūve. Patlaban notiek projektēšanas darbi, un pēc to pabeigšanas 2021. gadā tiks uzsākti būvniecības darbi. Šī projekta realizācijai ir piesaistīti Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi un ņemts kredīts, 2021. gadā izmaksas plānotas 7,7 milj. eiro un 2022. gadā – 1,5 milj. eiro apmērā.

 

Kā būtiskākais risināmais jautājums ir saistībā ar Pļavniekkalna sākumskolu un jaunas skolas būvniecību Katlakalnā. 2021. gadā ir plānota moduļu tipa piebūves būvdarbi pie Pļavniekkalna sākumskolas, jo esošai piebūvei beidzas ekspluatācijas termiņš 2022. gadā. Šī jaunā moduļa tipa skolas piebūve (līdzīga tipa jau 2020. gadā ir izbūvēta pie Ķekavas vidusskolas, un tāds tehniskais risinājums būs arī bērnudārzam Ķekavā un Baložu vidusskolai) tiks veidota tā, lai to nākotnē varētu veiksmīgi pielāgot bērnudārza vajadzībām, kad Pļavniekkalna sākumskolas bērni pārcelsies uz jauno skolu Katlakalnā. Jaunā korpusa izbūvei pie Pļavniekkalna sākumskolas 2021.gadā budžetā atvēlēti vairāk kā 1,9 milj. eiro, šim mērķim ņemot kredītu. Savukārt jaunas skolas Katlakalnā projektēšanas uzsākšanai šogad sākotnēji paredzēti 50 000 eiro.

 

Skolēnu brīvpusdienu apmaksai 2021. gadā plānots izlietot vairāk kā 560 000 eiro, no kuriem gandrīz 413 000 eiro samazinātās mērķdotācijas apmēra dēļ, tāpat kā 2020. gadā, būs jāfinansē no pašvaldības līdzekļiem.

 

Ķekavas novada pedagogu un skolas tehnisko darbinieku darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai šogad kopumā piešķirti 11 milj. eiro, no tiem 4,8 milj. eiro valsts mērķdotācija un 6,1 milj. eiro pašvaldības finansējums, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājies. Papildus tam arī 2021. gadā palielināts finansējums atalgojums pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un pedagogu palīgiem, kā arī “aukļu dienestam”.

 

Ņemot vērā valstī noteikto izglītības finansēšanas modeli “nauda seko skolēnam”, liela daļa budžeta naudas tiek samaksāta citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem tiem bērniem, kuri deklarēti Ķekavā, bet mācās citu pašvaldību teritorijās. Šim mērķim ir ieplānots nepilns 1 milj. eiro.

 

IELU UN CEĻU INFRASTRUKTŪRA


2021. gadā kā viena no piecām prioritātēm ir noteikta pašvaldības ceļu un ielu seguma, ka arī iekšpagalmu sakārtošana un jauna LED ielas apgaismojumu izbūve, kopumā šim mērķim atvēlot 6,5 milj. eiro. Arī šīs jomas attīstībai pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu no Valsts kases 400 000 eiro apmērā.

 

Lielākie darbi turpināsies Eiropas Savienības projekta ietvaros – Uzvaras prospekta Baložos pārbūves darbu pabeigšanai, šī projekta laikā jau pērn tika izbūvēta Jaunatnes iela. Šogad tiks turpināta 2020.gadā uzsāktā Saulgriežu ielas (Baložos) 1. kārtas un Saules ielas (Odukalnā) pārbūve, abiem šiem projektiem kopumā atvēlētot 1,3 milj. eiro. 2021. gadā vērība tiks pievērsta iekšpagalmu esošo ielu seguma sakārtošanai, piemēram, daudzīvokļu māju pagalmos Rāmavā un Nākotnes ielā Ķekavā.

 

Arī šogad aktuāls būs veloceliņu jautājumus, tāpēc 2021. gadā tiks pabeigti pērn uzsāktie apvienotā gājēju un veloceliņa izbūves darbi gar autoceļu V2 (no Mazās Rāmavas ielas Valdlaučos līdz Egļu ielai Katlakalnā), šim mērķim piešķirti vairāk kā 320 000 eiro; un šī veloceliņa tālākā posma projektēšanai atvēlēti 40 000 eiro. Tāpat tiks uzsākti A7 veloceliņa viena posma būvniecība - no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām “Annužas” Alejās, kam paredzēti 117 000 eiro. Pārējiem šī veloceliņa posmiem tiks pabeigta projektēšana, tam atvēlēti 49 000 eiro.

 

Ielu apgaismojumam šogad atvēlēti kopumā 0,4 milj. eiro. Ceļu satiksmes drošības nolūkos arī 2021. gadā plānots izbūvēt jaunu LED apgaismojumu vairākām ielām, šim mērķim novirzot vairāk kā 131 000 eiro. Tāpat arī plānots pabeigt sakārtot gājēju pāreju Daugmalē, šobrīd šiem darbiem noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, finansējums 70 000 eiro.

 


VIDES LABIEKĀRTOŠANA

Vienotais Ķekavas novada labiekārtošanas plāns, kura īstenošana tika uzsākta iepriekšējā gadā, arī turpmāk ļauj pašvaldībai nodrošināt efektīvāku un plānveidīgāku rīcību pie publiskās ārtelpas sakārtošanas - aktīvās atpūtas, sporta un rotaļu laukumu modernizēšanas un jaunu izveides, novada sakopšanas, labiekārtošanas un apzaļumošanas. Šī plāna ietvaros labiekārtošanas darbiem 2021. gadā kopumā ir piešķirti 120 000 eiro.

 

Kā lielākie ieguldījumi šogad plānoti Baložu pilsētā un Ķekavas centrā – piemēram, labiekārtojot atpūtas vietu pie upītes Ķekaviņa ietekas Daugavā, savukārt Baložu pilsētā - Titurgā tiks labiekārtots iekšpagalms ar strūklakām un Ezera ielā izveidots miniskeitparks, šim abiem mērķiem kopumā piešķirot 100 000 eiro. Tāpat tiks risināts meža teritorijas jautājums ap Titurgas ezeru, lai tas pārietu pašvaldības īpašumā un tur nākotnē pašvaldība varētu izveidot rekreācijas telpu un pastaigas takas iedzīvotājiem.

 

Kopumā vides jomai ir piešķirti 2,8 milj. eiro. No tiem Ķekavas novada pašvaldības teritoriju sakopšanai un uzturēšanai 2021. gadā atvēlēti 1,4 milj. eiro un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai – 1,2 milj. eiro. Vides aizsardzībai kā speciālo dotāciju no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem plānots izlietot 214 00 eiro, tajā skaitā nodrošinot līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanas izdevumiem centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, lielākā daļa līdzekļu tiks novirzīta izdevumiem par sadzīves atkritumu izvešanu un degradēto teritoriju sakopšanu.

 

SOCIĀLAIS ATBALSTS UN VESELĪBA

Viena no pašvaldības prioritātēm 2021. gadā ir sociālais atbalsts novada iedzīvotājiem. Sociālajai nodrošināšanai šogad atvēlēti 4,4, milj. eiro. Šobrīd daudziem cilvēkiem ir pasliktinājusies ekonomiskā situācija saistībā ar Covid-19 dēļ izraisīto krīzi. Tāpēc, jo īpaši, ir būtiski sniegt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 2021. gadā paaugstināts ir gan garantētais minimālais ienākumu slieksnis, gan trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis. Tāpat lielāks sociālais atbalsts būs arī tādām iedzīvotāju grupām kā, piemēram, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, personām ar invaliditāti kopš bērnības.

 

Sociālā dienesta, Sociālās aprūpes centra un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānots izlietot 2,2 milj. eiro, no tiem dažādu sociālo pabalstu un kompensāciju izmaksai iedzīvotājiem piešķirot gandrīz 400 000 eiro. 2021. gadā Ķekavas novada sociālais dienests sociālā atbalsta nolūkos turpinās izmaksāt gan jau ierastos pabalstus, gan krīzes pabalstus saistībā ar ārkārtējo situāciju. Attiecībā uz krīzes pabalstu izmaksu Ķekavas novadā atzinīgu vērtējumu ir sniegusi Valsts kontrole, norādot, ka 2020. gadā iedzīvotājiem izmaksātie līdzekļi krīzes pabalstiem ir astotais būtiskākais izlietoto līdzekļu apmērs no visām pašvaldībām.

 

Savukārt projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā” ietvaros 2021. gadā Ķekavā tiks veikti ēkas Gaismas ielā 19, k. 8, 5.stāva daļas atjaunošanas darbi, lai izveidotu un labiekārtotu dienas aprūpes centru, nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumus cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem. Tāpat tiks izveidota un aprīkota sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm.

 

Lai sniegtu sociālu atbalstu ģimenēm ar bērniem un nodrošinātu maksājumus par Ķekavas novada privāto bērnudārzu, aukļu un privāto pirmsskolas iestāžu pakalpojumiem, plānots izlietot 2,2 milj. eiro, kas ir par 127 000 eiro vairāk nekā pērn. 2021. gadā tiek paaugstināts pašvaldības līdzfinansējumu aukļu darba samaksai līdz 180 eiro mēnesī, kā arī privātajiem bērnudārziem - par bērniem no 1,5 gada līdz četru gadu vecumam – 277,90 eiro un par bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – 200,68 eiro mēnesī.

 

Veselības nodrošināšanai 2021. gadā atvēlēti 0,8 milj. eiro, No šiem līdzekļiem “Ķekavas ambulance” uzturēšanai plānots izlietot 640 000 eiro un projekta “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā” īstenošanai vairāk kā 164 000 eiro.


DROŠĪBA

Drošības, sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības jautājums, it sevišķi, ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu 2021.gadā būs ļoti aktuāls. Tāpēc šī joma tiek stiprināta un piešķirts lielāks pašvaldības atbalsts, šogad šai jomai atvēlot 1,6 milj. eiro. 2021. gada sākumā Reģionālā pašvaldības policija pāries uz jaunām un plašākām telpām Ķekavā, Gaismas iela 4a, tiks turpināta videonovērošanas sistēmas pilnveidošana, uzstādot jaunas videokameras tādās novada teritorijās kā, piemēram, Rāmavā, Katlakalnā un Valdlaučos. Tāpat arī jau pieminētā gājēju pāreju izbūve un ielu apgaismojuma uzstādīšana uzlabos ceļu satiksmes, jo īpaši, gājēju drošību. Savukārt saslimstības ar Covid-19 mazināšanai arī šogad ir atvēlēti līdzekļi pašvaldības iestāžu kā, piemēram, skolas, bērnudārzu, ambulances, sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra, pašvaldības policijas - nodrošināšanai ar dezinfekcijas un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, šim mērķim pašvaldības budžetā paredzot gandrīz 50 000 eiro.

 

KULTŪRA UN SPORTS

Atpūtas kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai 2021. gadā ieplānoti 2,5 milj. eiro, no tiem kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai - 1,6 mij. eiro, bet Sporta aģentūras budžets – vairāk kā 830 000 eiro. Šogad Sporta aģentūra īstenos projektu sporta infrastruktūras attīstībai, pie Ķekavas vidusskolas izbūvējot multifunkcionālo sporta laukumu, šim mērķim atvēlēti – 75 000 eiro. Šogad arī Ķekavas novadā, tāpat kā visā valstī, atpūtas, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu ietekmēs Covid-19 noteikti ierobežojumi, kas savukārt ietekmēs un iespējams tuvākajā nākotnē koriģēs arī iestāžu plānotos finanšu resursus un to izlietojumu.

 

KLIENTU APKALPOŠANA UN PĀRVALDE

2021. gadā pārvaldes, klientu apkalpošanas centru darbības, domes, Ķekavas novada pašvaldību vēlēšanu komisijas nodrošināšanai ir atvēlēti 2,3 milj. eiro no pašvaldības pamatbudžeta, 217 000 eiro no tiem paredzēti informācijas tehnoloģiju modernizēšanai un nodrošināšanai. Šogad arī palielināts finansējums neparedzētiem gadījumiem līdz 100 000 eiro.

 

PAŠVALDĪBU FINANŠU IZLĪDZINĀŠANAS FONDS

Savukārt Ķekavas novada pašvaldības iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2021. gadā ir 2,8 milj. eiro, kas, salīdzinot ar pagājušo gadu ir samazinājies atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kritumam. 

 

 

Administratīvā pārvalde
09.02.2021.

  Drukāt