Būvvaldē iesniegts Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekts minimālā sastāvā

Baložu vidusskolas moduļu tipa ēkas jaunbūves un sporta laukuma pārbūves projektēšanā šobrīd  ir izstrādāts un Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā ar paaugstinātu detalizācijas pakāpi atbilstoši Ķekavas novada pašvaldības kā pasūtītāja un būvvaldes pieprasījumam.


Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde, tad būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes gaitā tika izstrādātas arī fasāžu vizualizācijas. Šobrīd notiek aktīva projektēšana un tālāka risinājumu izstrāde būvprojekta stadijā pie visām būvprojekta daļām (arhitektūra, interjera risinājumi, ģenerālplāns un teritorijas daļa, būvkonstrukcijas, ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējie un ārējie tīkli), elektroapgāde (iekšējie un ārējie tīkli), elektronisko sakaru sistēmas, ugunsdrošības risinājumi, apkure, ventilācija un klimata kontrole, siltumapgāde (ārējie tīkli), darbu organizēšanas projekta risinājumi, ekonomikas daļa, tehnoloģiskās daļas risinājumi, akustikas risinājumi). Pēc projekta autoru iniciatīvas būvprojekts tiek izstrādāts 3D vidē, nodrošinot augstu projekta precizitāti un inženiertīklu savstarpējo savietojamību augstā precizitātes līmenī.


Līguma ietvaros tiek izstrādāts projekts TET tīklu gaisvadu demontāžai. Šis projekts uz doto brīdi jau ir saskaņots un akceptēts Ķekavas novada būvvaldē. Tāpat tiek izstrādāts esošās ēkas telpu apvienošanas un ailas paplašināšanas projekts būvju savienojuma vietā. Šobrīd ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un iesniegts BIS būvatļaujas saņemšanai. Turpinās aktīvs darbs pie tālākas būvprojekta izstrādes.


Atgādinām, ka ir noslēgts līgums par  Baložu vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūvi un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi un būvniecību, šobrīd  notiek projektēšanas darbi.


Līguma ietvaros plānoti darbi vairākās kārtās -  Baložu vidusskolas piebūves jaunbūves un sporta laukuma pārbūves projektēšana, tad  skolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve, kā arī autoruzraudzība. Līguma kopējās izmaksas ir 8,5 milj. eiro atbilstoši publiskajam iepirkumam.  Līguma izpildes laiks ir  14 mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas diena, - proti, līdz 2021. gada beigām. Šie darbi notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta "Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana" ietvaros.


Šī projekta realizēšanai tiek piešķirts  ERAF finansējums  3,2 milj. eiro, valsts dotācija – vairāk kā 84 000 eiro, bet pārējās projekta izmaksas  - apmēram 6 milj. eiro sedz Ķekavas novada pašvaldība, ņemot  aizņēmumu no Valsts kases. Kopējā šī projekta izmaksas  ir lēšamas ap 9 milj. eiro.


Projekta ietvaros Baložu vidusskolas piebūve nodrošinās piemērotu mācību vidi un radīs papildus vietas vēl 280 bērniem.  Skolā tiks izbūvēta piebūve divos stāvos ar šādām telpām: 12 mācību klašu telpas, tajā skaitā dabaszinību kabineti  (fizika, ķīmija), aktu zāle ar paaugstinājumu, ēdamzāle, metodiskā telpa, sanitārie mezgli un palīgtelpas (siltummezgls, noliktavas inventāra novietnei, garderobe, ģērbtuves, gaiteņi u.c.); skolotāju telpas, ventkamera, palīgtelpas (inventāra novietnei, gaiteņi u.c.), nodrošinot ergonomisku mācību vidi, tiks ieviesti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases), tiks pārbūvēts esošais sporta laukums atbilstoši normatīvo aktu, izglītības programmas “Sports”, interešu izglītības programmu prasībām.


Savukārt Ķekavas vidusskolā tiks ieviesti mūsdienīgi informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, tajā skaitā ierīkojot mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (piecas mobilās datorklases).


Projekts „Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana”, Nr.8.1.2.0/17/I/036, tiek realizēts specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.
 

 

Administratīvā pārvalde
19.02.2021.

 

  Drukāt