Izstrādāts koncepts modernas un ilgtspējīgas jaunas skolas tapšanai Katlakalnā

Ķekavas novada pašvaldība, analizējot pozitīvos dzimstības un iedzīvotāju pieauguma rādītājus, kā arī ilgtermiņa prognozes par izglītības pakalpojuma pieprasījumu, šobrīd ir izstrādājusi ideju un vizuālos risinājumus jaunas, mūsdienīgas, ilgtspējīgas un energoefektīvas skolas būvniecībai Ķekavas novada Katlakalnā.


Šis ir nākamais solis ceļā uz jaunas skolas idejas realizēšanu Ķekavas novada Katlakalna un Rāmavas apkaimē, jo jau 2019. gada nogalē šajā nolūkā pašvaldība iegādājās zemesgabalu  “Ābuli”, kas ir ļoti piemērots izglītības iestādes būvniecībai, raugoties gan no ģeogrāfiskā novietojuma, gan no  citiem zemesgabala raksturojošiem parametriem. Piemēram, potenciālā skolas atrašanās vieta izvēlēta tuvāko apkaimju krustpunktā. Pateicoties valsts autoceļa V2 un tā atzaru tuvumam un jau esošām sabiedriskā transporta pieturvietām, 4,39 ha lielajam zemes gabalam ir ērta piekļuve, kas ir būtisks faktors jaunas skolas vīzijas īstenošanā. Šo kā potenciālo skolas atrašanās vietu atbalstīja arī  šīs apkaimes iedzīvotāji.  


Tāpēc šobrīd, sperot nākamos soļus mērķa sasniegšanā, ir izstrādāta vienota skolas un bērnudārza koncepcija un tās vizuālie risinājumi. Ķekavas novada pašvaldības uzdevumā  to veica Latvijā atzītais arhitekts Ints Pujāts, kuru darbu kontā ir tādi nozīmīgi objekti kā, piemēram, Rīgas Doma baznīcas renovācija, viesnīca ”Hilton” Rīgā, Latvijas Valsts meži” biroja ēkas Rīgā un Dundagā. Abi pēdējie pieminētie objekti ir koka būves, kas ir ieguvušas atzinību un godalgas Latvijas Būvniecības gada balvas konkursā, apliecinot pārdomātu dabas resursu izmantojumu  un koksnes kā inovatīva un videi draudzīga būvmateriāla priekšrocības.


Atbilstoši izstrādātajai vīzijai Ķekavas novada pašvaldība iecerējusi uzbūvēt jauna koncepta skolu, kurā varētu mācīties 540 bērni no  1. līdz 9. klasei, kā arī pie skolas ēkas izvietot  bērnudārza telpas vairāk kā 190 bērniem.  Lai šo projektu varētu pēc iespējas īsākā laikā un veiksmīgāk realizēt atbilstoši  pieejamajiem finanšu līdzekļiem, šo objektu var īstenot atsevišķi trijās kārtās – sākumskola (1.-6. klase) ar mācību klasēm 360 skolēniem, aktu zāli, sporta zāli un ēdamzāli; bērnudārzs un mācību korpuss 7.-9. klasēm- apmēram 180 bērniem. Tāpat šajā zemesgabalā lieliski iekļaujas sporta laukums, kuru varētu izmantot ne tikai skolēni, bet arī tuvākās apkaimes iedzīvotāji, kuri piekopj veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.    


“Mēs apzināmies, ka Ķekavas novadā ir nepieciešamas jaunas skolas un bērnudārzi, lai apmierinātu augošo ģimeņu pieprasījumu pēc papildus vietām izglītības iestādēs, un tāpēc mērķtiecīgi uz to virzāmies.  Plānojot jauno izglītības infrastruktūru, ir būtiski domāt gan par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības saturu, gan arī par šo izglītības ēku tehnisko risinājumu, lai tās iemiesotu ilgtspējas un “zaļās domāšanas” idejas. Un tieši šos principus mēs vēlamies iedzīvināt jaunajā skolā Katlakalnā, radot bērniem vidi, kas rosina domāt, dod iespēju iesaistīties un iedvesmo,” uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.


Balstoties uz  šo piedāvāto skolas konceptu un vizuālajiem risinājumiem, kā arī gaidāmajiem valdības un atbildīgo ministriju stratēģiskajiem plāniem, Ķekavas novada pašvaldība plāno jau šogad uzsākt projektēšanas darbus,  paralēli tam izskatot  visas finansējuma, tostarp, Eiropas Savienības fondu līdzekļu, piesaistes iespējas  šī projekta būvniecībai.  


Atbilstoši arhitekta Inta Pujāta iecerei Katlakalnā tiek piedāvāts radīt jaunas, modernas skolas konceptu, kas, pateicoties telpiskajai kompozīcijai, veicinātu atvērtību un savstarpējo mijiedarbību.


“Tā būs kvalitatīva un ilgtspējīgā vide, kura dos iespēju bērnam mācoties iegūt savu īpašo pārliecību “par laika vērtību’’ un saprast dzīves kvalitātes priekšrocības, ko sniedz mācību procesa rezultāti”, uzsver arhitekts Ints Pujāts.


Šajā izglītības iestādē plānots izveidot jauna tipa mācību telpas un infrastruktūru,  īpaši domājot par atvērta tipa plānojumu un telpu multifunkcionalitāti.  Atvērtā plānojuma nolūkos paredzēts klasēm stikla sienas, bīdāmas durvis un sienas, maksimāli izmantojot visa ēkas platību mācību vajadzībām. Savukārt atvērta tipa halli starp mācību telpām varētu izmantot dažādām aktivitātēm, bet atvērta tipa halles-gaiteņi veicinātu ēkas vienotību.   


Tāpat akcents tiek likts arī uz telpu multifunkcionalitāti – piemēram, no grupu un individuālas mācīšanās līdz tiešsaistes nodarbībām un video konferencēm. No atsevišķām mācību priekšmetu telpām, kuros nepieciešams speciāls aprīkojums, līdz transformējamām telpām. Mācību klases būtu izvietotas tā, lai, transformējot sienu starp klasēm, izveidotos plaša telpa, kurā vienlaicīgi varētu mācīties pat 60 audzēkņi.


Ēku kompleksam ir paredzētas vairākas ieejas - izveidojot aktīvu pirmo stāvu, kurā ieejas halle - zāle darbojas kā centrālais publisks “laukums”, kas noteikti kļūtu par šīs  izglītības “pilsētiņas” galveno punktu. Savukārt  stiklotais interjers  - “iela -  būtu kā šī  kompleksa mugurkauls, kas  savienotu dažādas ēkas daļas ar dažādām funkcijām, piemēram, skolas telpas ar bērnudārzu.   


Tāpat arhitekts I.Pujāts vērš uzmanību, ka šīs izglītības iestādes koncepts ir unikāls ar  ilgtspējīgas dzīves vides pieeju, kas balstīta uz trīs pamatprincipiem - efektīva koksnes un Latvijā auguša kokmateriāla inovatīva izmantošanu ēkas konstrukcijās, būvniecībā un apdarē;  energoefektīva ēkas apdzīvošanu, kā arī “zaļu” apsaimniekošanu un resursu izmantošanu. “Koks ir konkurētspējīgs materiāls un līdz ar to tā ir ilgtspējīga izvēle šajā nākotnes objektā - ražojot no koka, patērējam mazāk enerģiju, radām mazāk izmešus un veidojam videi draudzīgu vidi,” skaidro I.Pujāts. 


Domājot par jaunās izglītības iestādes vizuālo risinājumu, tika ņemts vērā arī līdzās esošā apbūve un zemes reljefa īpatnības, lai tādējādi ēkas komplekss veiksmīgi iekļautos apkārtējā ainavā un radītu vienotu un sakārtotu apkaimi.

 


 

Administratīvā pārvalde
29.03.2021.

 

 

  

 

  Drukāt