Piesakies līdzfinansējumam nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai!

Ķekavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

 

Lai veicinātu vides un gruntsūdeņu tīrību, kā arī palielinātu to dzīvojamo māju skaitu, kas pieslēgtas centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, Ķekavas novada pašvaldība līdzfinansē pieslēguma izbūvi atsevišķām iedzīvotāju sociālajām grupām. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu līdz 2000 eiro privātpersonai, lai izbūvētu pieslēgumu no centrālajiem tīkliem līdz pieslēguma vietai īpašumā. Ja šo pieslēgumu izmantos vairākas mājas, atbalsta apmēru var palielināt līdz 5000 eiro. Šim nekustamajam īpašumam ir jāatrodas Ķekavas novadā, un tā sastāvā ir jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamajai mājai. Tāpat gar šo nekustamo īpašumu vai pa ielu jābūt izbūvētiem centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem. Šā mērķa īstenošanai 2021. gadā pašvaldības budžetā ir atvēlēti 24 000 eiro.

  

Uz šo pašvaldības finansiālo atbalstu var pretendēt:

  • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, vientuļie pensionāri;
  • daudzbērnu ģimenes (personai ir trīs vai vairāk nepilngadīgu bērnu vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz trīs nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novads);
  • 1. vai 2. grupas invalīdi un tie, kuru aprūpē ir persona līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
  • politiski represētās personas, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Afganistānas kara dalībnieki, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.

 

Pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT, to un nepieciešamo dokumentāciju var iesniegt no 2021.gada 13.aprīļa līdz 2021.gada 13.maijam.

 

Iesniegšanas iespējas:

  • Elektroniskā dokumenta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu novads@kekava.lv;
  • Papīra formātā- pieteikumu ievietojot pastkastītē vienā no Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (Baložos, Uzvaras prospektā 1a; Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-9-1 vai Daugmalē “Salnās”).

 

Plašāk par līdzfinansējuma piešķiršanu un kārtību lasiet saistošajos noteikumos Nr. 15/2017 „Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” 

 

 

 

 

Administratīvā pārvalde

13.04.2021.

 

 

  Drukāt