Aicinām pieteikties kandidātus darbam kādā no septiņām Ķekavas novada pašvaldības komisijām

 Ķekavas novada dome aicina iedzīvotājus līdz 27. septembrim plkst. 17.00 pieteikt savu kandidatūru darbam kādā no septiņām komisijām.

Iedzīvotāju reģistrācijas jautājumu komisija (izskata pašvaldībā saņemtos iesniegumus par ziņu par privātpersonu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu vai citiem jautājumiem, kas attiecas uz iedzīvotāju deklarēšanos dzīvesvietā);


• Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (izsniedz licenci interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai).


Licencēšanas komisija (pieņem lēmumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai un energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās).


Kompensācijas piešķiršanas komisija (pieņem lēmumus par atbalsta, kas paredzēts norēķiniem ar Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētu privāto izglītības iestādi, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi, vai kompensācijas, kas paredzēta norēķiniem ar Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju Valsts izglītības informācijas sistēmas reģistrā un Ķekavas novada pašvaldības aukļu datu bāzē reģistrētu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, piešķiršanu vai atteikšanu un transporta izdevumu kompensācijas piešķiršanu vai atteikšanu bērna nokļūšanai uz/no speciālās izglītības iestādes līdz bērna dzīvesvietai).


Simbolikas komisija (pieņem lēmumu par Ķekavas novada pašvaldības simbolikas lietošanas atļauju).


Apbalvojuma izvērtēšanas komisija (īsteno Ķekavas novada pašvaldības apbalvojuma Goda zīmes "Ķekavas novada Goda pilsonis" piešķiršanu, pasniegšanu un anulēšanu).


Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa komisija (pieņem lēmumu par pedagoga atbilstību naudas balvas saņemšanai Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursā).


Iesnieguma veidlapa atrodama te. Iesniegums aizpildāms un iesniedzams elektroniski, sūtot uz e-pastu: novads@kekava.lv. Atgādinām, ka komisijas locekļiem tiek noteikts amatpersonas statuss.

 

Administratīvā pārvalde
21.08.2021.

  Drukāt