Jaunās Ķekavas novada domes paveiktais pirmajās 100 dienās

Jau 100 dienas Ķekavas un Baldones novadi administratīvi teritoriālā reformas rezultātā ir apvienojušies un strādā, pielāgojoties vienotā darba un pārvaldības ritmā. Šajā laikā noticis intensīvs darbs pie normatīvo aktu konsolidēšanas un pilnveidošanas, lai jaunā Ķekavas novada iedzīvotājiem būtu ērti un saprotami saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus no pašvaldības.

 

Jaunajai novada vadībai ir būtiski, lai iedzīvotājiem būtu skaidrs un pieejams domes lēmumu pieņemšanas process, lai ikkatram iedzīvotājam būtu iespēja aktīvi piedalīties novada izaugsmes un attīstības procesā, tādejādi sajūtot ciešu piederības sajūtu savam novadam, pilsētai, pagastam un apkaimei.

 

 

Ķekavas novada domi vada Domes priekšsēdētājs Juris Žilko.

 

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks - Agnese Geduševa.

Atbildības jomas:

 • koordinē izglītības, kultūras, sporta un tūrisma, kā arī sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumu risināšanu;
 • darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā.

 

Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks - Valts Variks.

Atbildības jomas:

 • koordinē un pārrauga infrastruktūras attīstības jautājumus un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumus;
 • koordinē un pārrauga teritorijas plānojuma un būvniecības jautājumus;
 • koordinē un pārrauga pašvaldības nekustamo īpašumu jautājumus;
 • darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā.

 

Domes priekšsēdētāja trešais vietnieks - Gatis Līcis.

Atbildības jomas:

 • koordinē vides aizsardzības un labiekārtošanas jautājumu risināšanu;
 • koordinē savlaicīgu pašvaldības lēmumu pieņemšanu un rīcību civilās aizsardzības jomā;
 • koordinē un uzrauga drošības un sabiedriskās kārtības jautājumu risināšanu;
 • īsteno pārraudzību pār Reģionālo pašvaldības policiju;
 • darbojas domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklātības uzlabošanas jomā.

 

Ķekavas novada domē darbojas sešas domes komitejas:

 1. Finanšu komiteja,
 2. Attīstības komiteja,
 3. Drošības komiteja,
 4. Īpašumu komiteja,
 5. Izglītības, kultūras un sporta komiteja,
 6. Sociālo lietu komiteja.

 

Lai nodrošinātu pēctecības principu, jaunajam deputātu sastāvam ir svarīgi , ne tikai pārņemt jau iesāktos projektus, iestrādnes, plānus un ieceres no iepriekšējā domes sasaukuma, bet tos turpināt un pabeigt ieplānotajā laika termiņā.  

 

Iesāktie projekti un ieceres tiek izvērtēti, vadoties gan no finansiālo iespēju un pamatojumu puses, gan no projektu aktualitātes. Šobrīd lielākā daļa jau uzsākto projektu turpinās, vairāki tika veiksmīgi pabeigti, pie vairākiem notiek aktīvs analītiskais darbs.

 

Vislielākais izaicinājums ir novadu apvienošanās process, kas intensīvi noritēs vēl vismaz 6 mēnešus, pilnveidojot, izmainot, apstiprinot saistošos noteikumus, nolikumus un citus normatīvos aktus.

 

Lai kvalitatīvi un operatīvi strādātu pie aktuālajiem projektiem, dokumentu un neatliekamo darbu izstrādes un realizēšanas, izveidotas vairākas darba grupas.

 

Domes darbs 100 dienās

Notikušas 7 domes sēdes, 6 ārkārtas domes sēdes, sēdēs kopā izskatīti 220 jautājumi.

 

Notikušas 41 komiteju sēdes:

 • Attīstības komiteja - 7
 • Drošības komiteja – 7 ;
 • Finanšu komiteja -7 ;
 • Īpašuma komiteja – 7;
 • Izglītības, kultūras, sporta komiteja – 6;
 • Sociālo lietu komiteja – 7

 

Ķekavas novada domē darbojas 25 komisijas, sakārtotas un pārvēlētas 8 komisijas un to sastāvs.

 

Nostiprināta Pierīgas pašvaldības vadītāju sadarbība

Uzsākta aktīva dalība un darbība Pierīgas un Rīgas Metropoles apvienībā, kas palīdz izgaismot kopējo Rīgas un Pierīgas pašvaldību problemātiku, savstarpējo atbalstu problēmu risināšanā, atvieglojot saskarsmi un komunikāciju ar atbildīgajām valsts iestādēm un ministrijām.

 

 

Priekšsēdētāja darbs ar iedzīvotājiem

100 darba dienu laikā novada domes priekšsēdētājs ir ticies un veicis pārrunas ar vismaz 158 iedzīvotājiem, iedzīvotāju kopienām, nevalstiskajām organizācijām, uzklausot un risinot jautājumus un problēmas.

 

 

Normatīvā dokumentācija

Saistošo noteikumu skaits  uz 2021. gada 1. jūliju bija 50 dokumenti. 100 dienu laikā pieņemti un stājušies spēkā 7 saistošie noteikumi,  izstrādes un saskaņošanas procesā pašlaik ir 11 saistošie noteikumi.

 

 

Pilnveidota pašvaldības finanšu uzskaites sistēma, izveidojot centralizētu grāmatvedību.

 

Tiek izstrādāta Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kas ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā noteikta pašvaldības ilgtermiņa vīzija, ekonomiskās specializācijas jomas un ilgtermiņa prioritātes līdz 2030. gadam. Tas ir hierarhiski augstākais pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek izstrādāta attīstības programma,  teritorijas plānojums, un lokālplānojumi.

 

 

Notiek darba grupas darbs pie attīstības programmas izstrādes, kura nosaka pašvaldības attīstības vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumus, kas izvirzīti ilgtermiņa stratēģiskajos uzstādījumos.

 

Pabeigts darbs pie nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) un NĪN atvieglojumu vienotas piemērošanas Ķekavas novadā. 

 

Izveidota jaunā Ķekavas novada Bāriņtiesa.

 

 

Ķekavas novada pašvaldības teritorijas attīstība


Atjaunots ceļu asfaltbetona segums ielas visā platumā:

 • Baložu pilsētā, Titurgas ielā (no Uzvaras prospekta līdz Kr. Barona ielai) – kopā 3010 m2.
 • Baložu pilsētā, Ezera ielā (no Lauku ielas līdz Lapenieku ielai) – kopā 4960 m2.
 • Ķekavā, pie daudzdzīvokļu mājām Nākotnes ielā 6, 8, 10, 12 un 14 ir pabeigti iekšpagalma asfaltēšanas darbi - kopā 3000 m2.

 

Noslēgušies Ķekavas veloceliņa pirmā posma izbūves un asfaltēšanas darbi 400 metru garumā gar autoceļu A7 - no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā līdz mājām “Annužas” Alejās. No Ķekavas novada pašvaldības puses parakstīt līgumu ar SIA "Igate" par nākamā veloceļa  posma (Rīga-Ķekava) izbūvi 5,6 km garumā.

 

Baldonē ir atjaunota grants pamatne un uzlikta dubultās virsmas kārta Skolas, Kastaņu, Avotu ielās, Stadiona, Pētera un Odu ielas posmos. Nomainīta asfalta virsējā kārta Gobu ielā un Pilskalna ielas posmā. Atjaunota asfaltēta ietve gar Zīļu ielu. Ir uzklāti šķembu grants klājumi Stigas ielā, Dzeņu un Burtnieku ielās, tāpat uzsākta bruģētās ietves izbūve pulksteņa skvērā un ap Kultūras centru (kinoteātra apkārtne).

 

Baldones pagasta d/s “Kažoki” nostiprināts upes krasts, teritorijā 150 metru garumā nošķembota un nograntēta iela.


Baldones pirmskolas izglītības iestādē “Vāverīte” veikta bruģēšana gājēju celiņam (no automašīnu stāvvietas gar visu teritorijas austrumu pusi), tāpat ir labiekārtoti 3 rotaļu laukumi.

 

Notiek intensīvs darbs pie Teritorijas plāna izstrādes:


Darba grupas sapulcēs ir pārskatīti iedzīvotāju priekšlikumi teritorijas plānojuma pilnveidošanai, kas saņemti laika posmā no 2020.gada jūlija līdz dotajam brīdim. Pārskatīto priekšlikumu skaits – 84 iesniegumi.

 

Tikšanās ar Satiksmes ministru


Ķekavā viesojās satiksmes ministrs Tālis Linkaits, AS „RB Rail” vadība, „Eiropas Dzelzceļu līnijas” un VSIA „Latvijas valsts ceļi” vadošie speciālisti, lai tiktos ar Ķekavas novada vadību un kopā ar pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem apspriestu un prezentētu „Rail Baltica” projekta gaitu, plānus, diskutētu par problēmām un ieteikumiem

 

Ķekavas apvedceļa būvniecība


16. jūlijā parakstīts līgums par Ķekavas apvedceļa projekta īstenošanu.

 

Tiek turpināts darbs pie Baložu skolas piebūves


Turpinās Baložu vidusskolas moduļu tipa piebūves izbūve un sporta laukuma pārbūve. Būvdarbi uzsākti 2021. gada maijā. Darbus plānots pabeigt līdz 2022. gada februārim. Baložu pilsētas skolas piebūve  nodrošinās papildus mācību vietas vēl 280 bērniem. Tiks izbūvētas 12  mācību klašu telpas, skolotāju telpas, aktu zāle, ēdamzāle, sanitārās telpas un palīgtelpas. Šī projekta ietvaros plānots izbūvēt arī modernu sporta laukumu.

 

Pļavniekkalna skolas būvniecības jautājums


Pārstrādāta iepirkuma dokumentācija un izsludināts jauns iepirkums. Iepriekšējais iepirkuma uzvarētājam skolas būvniecības jomā bija jāatsakās no līguma slēgšanas, straujā būvniecības materiālu cenu kāpuma dēļ.

 

 

Darbs pie Baldones teritorijas infrastruktūras


Uzsākta komunikācija ar Baldones sanatorijas īpašniekiem par teritorijas attīstīšanu un sakārtošanu


Apsekota tauvas josla Sausās Daugavas krastam, lai nodrošinātu publiska pieeju Daugavai.

 

Sociālā joma


Parakstīts Memorands par sociālā darba attīstību pašvaldībās, apliecinot gatavību veicināt sociālo darbinieku profesionālo pilnveidi, pietiekamu nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu nodrošināšanu sociālās jomas darba nodrošināšanai, kā arī atvērtu un aktīvu sadarbību un iesaisti sabiedrības mazāk aizsargāto iedzīvotāju interešu aizstāvībai.

 

Tikšanās ar labklājības ministru


Lai klātienē pārrunātu sociālās aprūpes un sociālo pakalpojumu jautājumus, kā arī apspriestu nākotnē veicamos darbus sociālajā jomā,  Ķekavas novadu apmeklēja labklājības ministrs Gatis Eglītis.  Tika apmeklēta valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” slēgtās filiāles „Baldone” ēka Baldonē, lai izvērtētu objekta tālākās attīstības plānu; Kopā ar pašvaldības pārstāvjiem tika pārrunāti aktuālie problēmjautājumi sociālajā jomā ar mērķi rast kopējus risinājumus pašvaldībai svarīgu jautājumu risināšanā.

 

Sabiedrības iesaiste

 • Organizētas 4 iedzīvotāju domnīcas, diskutējot par stratēģijas telpisko koncepciju, kā arī par izstrādātajiem stratēģijas un attīstības programmas stratēģiskajiem mērķiem, prioritātēm un uzdevumiem. 
 • NVO Daugavkrasta rīkots iedzīvotāju forums “Ideju skrejceļš”, kurā viedokli un ierosinājumus novada dažādu jomu uzlabošanai izteica aktīvie novada iedzīvotāji.
 • Noticis Hakatons “Ideju skrejceļš”, kurā piedalījās 7 komandas, kā rezultātā tika atbalstītas vairākas izvērtētas iedzīvotāju grupu idejas, ar mērķi realizēt tās Ķekavas novadā, kas uzlabos pilsētvides kvalitāti.
 • Notikušas tikšanās ar novada iedzīvotāju apkaimju kopienām – Dzērumi, Titurga, Mežinieki. Tikšanās laikā tika uzklausītas iedzīvotāju  apkaimju problēmas, to risinājumi un ierosinājumi. Notika diskusijas par turpmākās sadarbības veidiem un jomām.

 

Sadarbība ar uzņēmējiem un NVO

 • Notiek Grillparka izveides darbi Ķekavā, sadarbībā ar Ķekavas putnu fabriku.
 • Tradicionāli izstāžu kompleksā “Rāmava” organizēts Ķekavas novada uzņēmēju stends izstādes  “Lauksaimniecības un meža tehnika 2021” ietvaros, popularizējot zīmolu “Ražots Ķekavas novadā”.

 

Ir notikušas tikšanās ar

 • Pensionāru padomi;
 • Biedrību "Partnerība "Daugavkrasts"";
 • Bērnu paliatīvās aprūpes biedrību saistībā ar bērnu paliatīvās aprūpes centra ierīkošanu Plakanciemā u.c. sabiedriskajām organizācijām.

 

Sabiedrības drošība

 • Pieņemts lēmums par azartspēļu rīkošanas aizliegumu Ķekavas novada teritorijā
 • Pieņemts lēmums par licences anulēšanu spēļu zālei Ķekavā.

 

 

 

 

 

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja birojs
08.10.2021.

 

  Drukāt