KONTAKTI


Diennakts tālrunis bojājumu pieteikšanai: 67937363 (ja nedeg ielu apgaismojums, bīstamas bedres uz ielām un ietvēm, nolauzti koki un t.tml.)

 

REKVIZĪTI

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003525725
PVN reģistrācijas numurs: LV40003525725
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Konts: LV92 UNLA 0003 0016 0944 1

 


 

PUBLISKIE PAKALPOJUMI 

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” darbības mērķis ir sniegt publiskos pakalpojumus likumā noteiktās pašvaldības kompetences ietvaros, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā Ķekavas novada administratīvajā teritorijā:

2015. gada 30. decembrī tika noslēgts Pakalpojumu līgums par ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu ) Ķekavas novadā. Šā līguma ietvaros SIA “KSSC” ir jānodrošina:

Šī pakalpojuma līguma veicamo darbu apjomi fizisko rādītāju izteiksmē ir šādi:

 


 

VĒSTURE

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. un 15. pantu, un likumu “Par pašvaldības uzņēmumu” Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome 2000. gada 4. februārī pieņēma lēmumu veidot pašvaldības uzņēmumu pagasta iedzīvotāju apkalpojošā sfērā un piešķirt nosaukumu ‘’Ķekavas sadzīves servisa centrs” un noteikt tā juridisko adresi – Gaismas iela 19/9, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons.

“Ķekavas sadzīves servisa centrs” tika noteikti šādi darbības virzieni:

Uzņēmuma pamatkapitālā tika ieguldīta, Ķekavā, Ausekļu ielā 10 Ķekavas pagasta padomei piederošā manta – pagasta padomes garāžu ēkas un galdnieku darbnīca ar kopējo bilances vērtību 28000 lati.

Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome izvērtējusi Ķekavas pagasta pašvaldības uzņēmumu pārveidošanas projektā piedāvātos uzņēmumu reorganizācijas variantus un pamatojoties uz LR likumiem “Par valsts un pašvaldības uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”, “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, Komerclikumu un Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu 2003. gada 19. septembrī nolēma pārveidot PU “Ķekavas sadzīves servisa centrs” par pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kurā visas kapitāla daļas pieder Ķekavas pagasta padomei. Tika noteikts, ka jaunizveidotā SIA “ĶSSC” pārņem pilnā apjomā visas pašvaldības uzņēmuma “ĶSSC” funkcijas un ka kapitāldaļu turētājs ir pašvaldība un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētājs.

 


 

VĪZIJA UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” vīzija ir būt uzticamam Ķekavas novada pašvaldības sadarbības partnerim  teritoriju un ielu apgaismojuma un arī vides objektu uzturēšanai Baložu pilsētā, Ķekavas un Daugmales pagastos . Piemērojot labas pārvaldības principus un pamatojoties uz augsti kvalificēta personāla zināšanām un pieredzi nodrošināt kvalitatīvus apsaimniekošanas pakalpojumus.

Pamatvērtības

Darbības principi

Stratēģiskie mērķi

Stratēģisko mērķu sasniegšanas politika

 
IZSOLES


 

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicētā informācija
1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi
 

Vispārējie stratēģiskie mērķi 2019.-2021.gadam
 
2. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
  • Pašvaldības ceļu, ielu un ietvju uzturēšana un remonts;
  • Pašvaldības teritorijas uzturēšana un labiekārtošana;
  • Pašvaldības ielu apgaismojuma uzturēšana un remonts, elektroenerģijas uzskaite;
  • Civilās aizsardzības un pret plūdu pasākumu organizēšana.
3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)
5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)
  • 2020. gadā finansējums nav saņemts
  • 2019. gadā finansējums nav saņemts
  • 2018.gadā finansējums nav saņemts
  • 2017.gadā finansējums nav saņemts
6. Atalgojuma politikas principi Atalgojuma politika
7. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu)
8. Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem
9. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats
10. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" 100% apmērā ir Ķekavas novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

11. Informācija par organizatorisko struktūru Uzņēmuma struktūra
12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Nav veikti un saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
13. Plānotais budžets pēc pamatdarbības peļņas – zaudējuma aprēķina metodikas Plānotais budžets 2021.gadā
14. Informācija par iepirkumiem Iepirkumi
15. Statūti Statūti
16. Informācija par valdes locekļiem Informācija par SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" valdes locekļiem
17. Iekšējā kontroles sistēma Iekšējā kontroles sistēma
18. Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns
19. Dalībnieku sapulces Informācija par pieņemtajiem lēmumiem

 

 


 

 

  Drukāt