KONTAKTI


Diennakts tālrunis bojājumu pieteikšanai: 67937363 (ja nedeg ielu apgaismojums, bīstamas bedres uz ielām un ietvēm, nolauzti koki un t.tml.)

 

REKVIZĪTI

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003525725
PVN reģistrācijas numurs: LV40003525725
AS SEB banka, kods UNLALV2X
Konts: LV92 UNLA 0003 0016 0944 1

 


 

PUBLISKIE PAKALPOJUMI 

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” darbības mērķis ir sniegt publiskos pakalpojumus likumā noteiktās pašvaldības kompetences ietvaros, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzību ievērošanu šo pakalpojumu saņemšanā Ķekavas novada administratīvajā teritorijā:

2015. gada 30. decembrī tika noslēgts Pakalpojumu līgums par ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, ceļu un laukumu uzturēšanu (sakopšanu ) Ķekavas novadā. Šā līguma ietvaros SIA “KSSC” ir jānodrošina:

Šī pakalpojuma līguma veicamo darbu apjomi fizisko rādītāju izteiksmē ir šādi:

 


 

VĒSTURE

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. un 15. pantu, un likumu “Par pašvaldības uzņēmumu” Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome 2000. gada 4. februārī pieņēma lēmumu veidot pašvaldības uzņēmumu pagasta iedzīvotāju apkalpojošā sfērā un piešķirt nosaukumu ‘’Ķekavas sadzīves servisa centrs” un noteikt tā juridisko adresi – Gaismas iela 19/9, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons.

“Ķekavas sadzīves servisa centrs” tika noteikti šādi darbības virzieni:

Uzņēmuma pamatkapitālā tika ieguldīta, Ķekavā, Ausekļu ielā 10 Ķekavas pagasta padomei piederošā manta – pagasta padomes garāžu ēkas un galdnieku darbnīca ar kopējo bilances vērtību 28000 lati.

Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome izvērtējusi Ķekavas pagasta pašvaldības uzņēmumu pārveidošanas projektā piedāvātos uzņēmumu reorganizācijas variantus un pamatojoties uz LR likumiem “Par valsts un pašvaldības uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”, “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, Komerclikumu un Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu 2003. gada 19. septembrī nolēma pārveidot PU “Ķekavas sadzīves servisa centrs” par pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kurā visas kapitāla daļas pieder Ķekavas pagasta padomei. Tika noteikts, ka jaunizveidotā SIA “ĶSSC” pārņem pilnā apjomā visas pašvaldības uzņēmuma “ĶSSC” funkcijas un ka kapitāldaļu turētājs ir pašvaldība un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētājs.

 


 

VĪZIJA UN STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” vīzija ir būt uzticamam Ķekavas novada pašvaldības sadarbības partnerim  teritoriju un ielu apgaismojuma un arī vides objektu uzturēšanai Baložu pilsētā, Ķekavas un Daugmales pagastos . Piemērojot labas pārvaldības principus un pamatojoties uz augsti kvalificēta personāla zināšanām un pieredzi nodrošināt kvalitatīvus apsaimniekošanas pakalpojumus.

Pamatvērtības

Darbības principi

Stratēģiskie mērķi

Stratēģisko mērķu sasniegšanas politika

 


 

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicētā informācija
1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Nozares, kapitālsabiedrības apraksts un vispārējie stratēģiskie mērķi
2. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
  • Pašvaldības ceļu, ielu un ietvju uzturēšana un remonts;
  • Pašvaldības teritorijas uzturēšana un labiekārtošana;
  • Pašvaldības ielu apgaismojuma uzturēšana un remonts, elektroenerģijas uzskaite;
  • Civilās aizsardzības un pret plūdu pasākumu organizēšana.
3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 2017. gada finanšu un nefinanšu mērķu rezultāti
4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

2017. gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

2018. gadā veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā

5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms) 2017. gadā finansējums nav saņemts
6. Atalgojuma politikas principi Atalgojuma politika
7. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu)
8. Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

2018. gada 3 mēneši

2018. gada 6 mēneši

2018. gada 9 mēneši

2018. gada 12 mēneši

9. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats
10. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" 100% apmērā ir Ķekavas novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība
11. Informācija par organizatorisko struktūru Uzņēmuma struktūra
12.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Nav veikti un saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
13. Plānotais budžets pēc pamatdarbības peļņas – zaudējuma aprēķina metodikas Plānotais budžets
14. Informācija par iepirkumiem Iepirkumi

 

 


IZSOLES

 

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” paziņo par transportlīdzekļa – ekskavatora KAISER X4 (reģistrācijas numurs: T 1756 LH), Ausekļu ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2019. gada 1. februārī plkst. 16.00, SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” telpās Ausekļu ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123.

Transportlīdzekļa nosacītā cena 2 900.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro), t.sk. PVN 21%.

Nodrošinājums 290,00 EUR (divi simti deviņdesmit euro).

Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties te:

Vai saņemt elektroniski vai personīgi Ausekļu ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, iepriekš zvanot pa tālruni Nr. +371 26536252.

Izsolāmās mantas apskati iespējams veikt tās atrašanās vietā - Ausekļu ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni Nr. +371 26536252.

Pieteikumu līdz izsoles sākumam iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, adrese: Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, darba laiks: darba dienās no 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.

Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums ar pārskaitījumu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003525725, norēķinu konta Nr.: LV92UNLA0003001609441, banka: AS SEB banka, bankas kods: UNLALV2X, ar atzīmi "Transportlīdzekļa – ekskavatora KAISER X4 (reģistrācijas numurs: T 1756 LH), izsoles nodrošinājums".

Samaksa par nosolīto transportlīdzekli veicama euro divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

 


 

 

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” paziņo par transportlīdzekļa – automašīnas Subaru Legacy (reģistrācijas numurs: RO 2576), Ausekļu ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, atsavināšanu rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2019. gada 1. februārī plkst. 15.00, SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” telpās Ausekļu ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123.

Transportlīdzekļa nosacītā cena 1 650.00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro), t.sk. PVN 21%.

Nodrošinājums 165,00 EUR (viens simts sešdesmit pieci euro).

Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties te:

Vai saņemt elektroniski vai personīgi Ausekļu ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, iepriekš zvanot pa tālruni Nr. +371 26536252.

Izsolāmās mantas apskati iespējams veikt tās atrašanās vietā - Ausekļu ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni Nr. +371 26536252.

Pieteikumu līdz izsoles sākumam iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, adrese: Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, darba laiks: darba dienās no 8.00 līdz 17.00, pārtraukums no 12.00 līdz 13.00.

Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums ar pārskaitījumu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003525725, norēķinu konta Nr.: LV92UNLA0003001609441, banka: AS SEB banka, bankas kods: UNLALV2X, ar atzīmi "Transportlīdzekļa – automašīnas Subaru Legacy (reģistrācijas numurs: RO 2576), izsoles nodrošinājums".

Samaksa par nosolīto transportlīdzekli veicama euro divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

 

 

  Drukāt