Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Uzvaras prospekts 44” Baložos

 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2012.gada 17.maija lēmumu Nr.2.§6. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Uzvaras prospekts 44”, Baložos, Ķekavas novadā” (protokols Nr.10). uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Uzvaras Prospekts 44” (kadastra numurs 8007 001 1011).
 
Atbilstoši Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta - Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), kur atļauta savrupmāju būvniecība un Līnijbūvju izbūves teritorijas (L).
 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
 
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67847161.
 
Grafiskā daļa
  Drukāt