Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Vecgaņģi-3” Ķekavas pagastā

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
 
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2012.gada 26. aprīļa lēmumu Nr.1.§4.p. (protokols Nr.9) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Vecgaņģi-3”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Vecgaņģi-3”, kadastra numurs 8070 008 0977.
 
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Lauksaimniecības teritorijas (L), Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL) un Turpmākās izpētes teritorija (I).
 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
 
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67847161.

Grafiskā daļa

  Drukāt