Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā

 

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
 
Ķekavas novada Dome 2012. gada 1. jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā”. Lēmuma un detālplānojuma darba uzdevuma pilnu saturu skatīt šeit.
 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte. 
 
Detālplānojuma izstrādes mērķis - sporta un atpūtas bāzes izveidenekustamajos īpašumos „Maklīči” (kadastra numurs 8056 003 0015), „Kaijas” (kadastra numurs 8056 003 0038) un „Dziļumi” (kadastra numurs 8056 003 0009) 21,95 ha kopplatībā, detalizējot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – Rekreācijas un tūrisma teritorijas, Mežu un purvu teritorijas un Dabas pamatnes teritorijas.
 
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kabinetā (tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2012. gada 31. jūlijam. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

 

  Drukāt