Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Nameji” un nekustamā īpašuma „Īgumi” zemes vienībā

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
 
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2012.gada 01. jūnija lēmumu Nr.2.§3. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Nameji” un nekustamā īpašuma „Īgumi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477” (protokols Nr. 11) uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumos „Nameji” un „Īgumi”.
           
Atbilstoši Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas (JDzD1), Jauktas sabiedrisko un darījumu teritorijas (JSD2) un Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).
 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode.
 
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67936019.
  Drukāt