Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Vidzemnieki” Ķekavā

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
 
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.2.§2.1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Vidzemnieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.25) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Vidzemnieki”, kadastra numurs 8070 008 0696, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0859.
 
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (JDzD1), kur atļauta savrupmāju būvniecība.
 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Domes Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
 
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada domei Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67935861.
  Drukāt