Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Džutas” Krustkalnos

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2012. gada 05. aprīļa lēmumu Nr.2.§1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Džutas”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Džutas” (kadastra numurs 8070 003 0060).
 
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas sabiedriskās un darījumu teritorijas JSD apakšzonējums JSD2, kur atļauta tirdzniecības centra būvniecība, kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).
 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
 
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt – Pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novads LV-2123 (pasta zīmogs). Konsultācijas pa tālr. 67847161 vai apmeklētāju pieņemšanas laikos Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kab., pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.
  Drukāt