Paziņojums par grozījumiem detālplānojuma „Dzelzs iela 17” Baložos, Ķekavas novadā darba uzdevumā

Paziņojums par grozījumiem detālplānojuma „Dzelzs iela 17” Baložos, Ķekavas novadā darba uzdevumā
 
Ķekavas novada Dome 2012. gada 9. februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 7. „Par grozījumiem detālplānojuma „Dzelzs iela 17” Baložos darba uzdevumā”.
 

Detālplānojums uzsākts 2010. gada 10. jūnijā ar Ķekavas novada Domes lēmumu Nr. 2.§ 2.7. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dzelzs ielā 17, Baložos, Ķekavas novadā”, saskaņā ar darba uzdevumu Nr. D-2010-17 paredzot minētajā zemes gabalā savrupmāju būvniecību. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte.

 
Ņemot vērā detālplānojuma teritorijas kādreizējo izmantošanu – kūdras ieguvi – un ar to saistītajām pazeminātajām zemes virsmas atzīmēm attiecībā pret apkārtējo teritoriju, detālplānojuma ieceres īstenošanai nepieciešami speciāli melioratīvie pasākumi. Detālplānojuma teritorijas attīstības iecere balstīta uz VSIA „Meliorprojekts” izstrādāto meliorācijas koncepciju, kas paredz gan grāvju sistēmas izveidi, gan arī teritorijas uzbēršanu. Tai nepieciešamo materiālu paredzēts iegūt uz vietas, zemes gabala zemākajās vietās izveidojot divas ūdenstilpes, kas vienlaikus kalpos arī ūdens novadīšanai. Liekā ūdens novadīšanas risinājums detālplānojuma teritorijā ir būtisks arī tāpēc, lai pēc teritorijas uzbēršanas liekais ūdens neapdraudētu blakus esošās apdzīvotās teritorijas.
 
Ūdenstilpju izveide un teritorijas uzbēršana iepriekš nav tikusi paredzēta detālplānojuma darba uzdevumā, tādēļ tajā veikti grozījumi.
 
2012. gada 9. februāra lēmuma (t. sk. darba uzdevuma grozītās versijas) pilnu saturu skatīt šeit...
 
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ķekavas novada pašvaldībā, 35.kabinetā (tālr. 67936019, 67936031). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2012. gada 20. aprīlim. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

 

  Drukāt