Par detālplānojuma ”Beitiņi-2 un Priedulāji” grozījumu izstrādes uzsākšanu
Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
 
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu Nr.2.§4. „Par detālplānojuma ”Beitiņi-2 un Priedulāji” grozījumu izstrādes uzsākšanu, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 14) uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustajiem īpašumiem ”Beitiņi-2” (kadastra numurs 8070 008 1011) un „Priedulāji” (kadastra numurs 8070 008 1010).
 
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Mežaparka apbūves teritorijas (MDz), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums DzM1, kur atļauta savrupmāju, dvīņu māju apbūve.
 
Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Domes Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
  
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma grozījumu izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada Domei Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67935861.

Grafiskā daļa

  Drukāt