Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem ”Rūķi” un „Rūķi-1”

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
 
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2011.gada 26.maija lēmumu Nr.2.§4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem ”Rūķi” (kadastra numurs 8070 008 0336) un „Rūķi-1” (kadastra numurs 8070 008 1054), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 10) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustajiem īpašumiem ”Rūķi” (kadastra numurs 8070 008 0336) un „Rūķi-1” (kadastra numurs 8070 008 1054).
 
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās apbūves teritorijas (JDzD1), kur atļauta savrupmāju, dvīņu māju, tirdzniecības un pakalpojumu objekta un viesu mājas apbūve.
 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Domes Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
 
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt – Pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novads LV-2123 (pasta zīmogs). Konsultācijas pa tālr. 67935861 vai apmeklētāju pieņemšanas laikos Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kab., pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00
 

Grafiskā daļa

  Drukāt