Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ezeri” Daugmales pagastā

 

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ezeri” Daugmales pagastā
 
 
Ķekavas novada Dome 2011. gada 12. maijā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 10. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ezeri” Daugmales pagastā”. Lēmuma un detālplānojuma darba uzdevuma pilnu saturu skatīt šeit>>
 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās daļas vadītājs Juris Križanovskis.
     
Detālplānojuma izstrādes mērķis - smilts un grants ieguves karjera izveide ~1,5 ha platībā nekustamajā īpašumā „Ezeri” (kadastra numurs 8056 002 0155), detalizējot karjeram paredzētās teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – Mežu un purvu teritorijas.
 
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kabinetā (tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2011. gada 6. septembrim. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.
 

 

  Drukāt