Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Upskrasti”

 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 09.11.2010. sēdes lēmumu Nr. 2.§203 (protokols Nr.20) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Upskrasti”, kadastra numurs 8070 012 0268, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Upeskrasti” kadastra numurs 8070 012 0268, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Savrupmāju dzīvojamās teritorijas (DzS).

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode.

 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada Domei Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novads LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67935861.

 

  Drukāt