Par detālplānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā projektētās Kūdras ielas sarkano līniju koriģēšanai un zemes robežu izmaiņām

Paziņojums par detālplānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 23.09.2010. sēdes lēmumu Nr. 2.§2.5. (protokols Nr.17) „Par detālplānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā projektētās Kūdras ielas sarkano līniju koriģēšanai un zemes robežu izmaiņām”, uzsākta detālplānojumu grozījumu izstrāde nekustamajos īpašumos Kūdras iela (kadastra numurs 8007 002 1433) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8007 002 1433 un 8007 003 4644, Kūdras iela 1 (kadastra numurs 8007 002 1427), Ezeru iela 10 (kadastra numurs 8007 002 1501) , Ezeru iela 14 (kadastra numurs 8007 003 4601) un Ezeru iela 22 (kadastra numurs 8007 003 4651) Baložos, Ķekavas novadā.

Atbilstoši Ķekavas novada, Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008. – 2020. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Līnijbūvju izbūves teritorijas (L) un Plānotās jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas (JD).

Detālplānojumu grozījumu izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas vadītājs Juris Križanovskis.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novads LV-2123 vai Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV – 2128. Kontakttālr. 67935861.

 

  Drukāt