Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Ineši-1” un „Ineši-2”

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 29.09.2009. sēdes lēmumu 2.§ 2.3. p. (protokols Nr.9) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Ineši-1”, kadastra numurs 8070 008 0086,  un „Ineši-2”, kadastra numurs 8070 008 2052,  Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, zemesgabalu sadalei un savrupmāju apbūvei tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (DzM), apakšzonējums (DzM1), Mežaparka apbūves teritorijas (MDz), Atklāto telpu (zaļās) teritorijas (Z), apakšzonējums (ZA2), Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL).

 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Iveta Zālīte.

 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā pēc publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novads, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67935861.

 

  Drukāt