Par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dzelzs ielā 17 Baložos

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dzelzs ielā 17, Baložos, Ķekavas novadā


Ķekavas novada Dome 2010. gada 10. jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 2.7. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dzelzs ielā 17, Baložos, Ķekavas novadā” (protokols Nr.13).
 

 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte.


Detālplānojuma izstrādes mērķis - savrupmāju apbūve nekustamajā īpašumā Dzelzs ielā 17 (kadastra numurs 8007 003 4206) 87,8 ha platībā, detalizējot Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumā notekto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – Plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, Plānotās jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas, Apstādījumu teritorijas un Līnijbūvju izbūves teritorijas (plānotās ielas) - un paredzot arī sabiedriskos un darījumu objektus un labiekārtotas apstādījumu teritorijas, kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t. sk. pašvaldības ielām).


Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ķekavas novada pašvaldībā (35.kabinetā, tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Papildus informācija - pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2010. gada 20. augustam. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.
 

  Drukāt