Par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumu izstrādes uzsākšanu

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 16. augusta lēmumu Nr.2.§4. „Par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā” (protokols Nr.16). uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamajos īpašumos Baložu iela 5 (kadastra numurs 8007 001 044), Baložu iela 7 (kadastra numurs 8007 001 0401) un Uzvaras prospekts 2A (kadastra numurs 8007 001 0439) Baložos, Ķekavas novadā.
 
Atbilstoši Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008. - 2020. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas (JD).
 
Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode.
 
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma grozījumu izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67847161.
  
Grafiskā daļa
 
Lēmums
 
 
  Drukāt