Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rāmavas ielas izveidei

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 18. oktobra lēmumu Nr.2.§5. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rāmavas ielas izveidei” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos Ādiņas” ( kadastra numurs 8070 007 0155), „Ādiņas - 2” ( kadastra numurs 8070 007 0178) un Ķimeņu ielu ( kadastra numurs 8070 007 0933 ), Ķekavas novadā.

 

Atbilstoši Ķekavas novada, Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009. - 2021. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM1), Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL) un Parku un rekreācijas  teritorijas (ZA2).

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode.

 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma grozījumu izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67847161.

 

Lēmums un darba uzdevums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

 

  Drukāt