Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Karjeras” un „Stobriņi”, Ķekavas pagastā

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 08. novembra lēmumu Nr.2.§5. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Karjeras” un „Stobriņi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos „Karjeras”, kadastra numurs 8070 012 0288 un „Stobriņi”, kadastra numurs 8070 012 0223.

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas sabiedriskās un darījumu teritorijas JSD apakšzonējums JSD1; Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL); Mežsaimniecības teritorijas M un Lauku apbūves teritorijas LA, kur atļauta aktīvās atpūtas kompleksa būvniecība, kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
       
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67847161.
 
Grafiskā daļa
  Drukāt