Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jaunkļavas”

 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2012.gada 18.oktobra lēmumu Nr.2.§4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jaunkļavas”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.21) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Jaunkļavas”, kadastra numurs 8070 008 0269.
 
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (JDzD1), kur atļauta darījumu iestādes, tirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecība; Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL); Atklāto telpu (zaļās) teritorijas (Z) Parku un rekreācijas teritoriju ZA apakšzonējums ZA1.
 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
           
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67935861.

 

Grafiskā daļa

  Drukāt