Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu D/S „Titurga”

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
 
            Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu D/S „Titurga” teritorijai starp Saulgriežu, Dzelzs un Ievu ielu un daļai nekustamā īpašuma Purva iela 19, Baložos, Ķekavas novadā” (protokols Nr.24) uzsākta detālplānojuma izstrāde D/S „Titurga” teritorijai starp Saulgriežu, Dzelzs un Ievu ielu un daļai nekustamā īpašuma Purva iela 19, kadastra numurs 8007 003 4648.
 
            Atbilstoši Baložu pilsētas teritorijas plānojumam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir plānotā Mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorija ar īpašiem nosacījumiem DzM3.
 
            Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada domes Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
 
            Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr.: 67935861.
 
 
Grafiskā daļa
 
 

 

  Drukāt