Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Skolas iela 6, Baložos

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 13. decembra lēmumu Nr.2.§4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Skolas iela 6, Baložos” (protokols Nr. 25) uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot ielu izveidi nekustamajā īpašumā Skolas iela 6 (kadastra numurs 8007 002 0005) Baložos, Ķekavas novadā.
         
Atbilstoši Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008. - 2020. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas (JD) un Līnijbūvju izbūves teritorijas (L).
          
Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis.
          
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontaktālrunis: 67936019 un e-pasts: novads@kekava.lv.

Grafiskā daļa

Lēmums par detālplānojuma uzsākšanu un darba uzdevums

  Drukāt