Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Kļavi”, Daugmalē

Ķekavas novada Dome 2014.gada 20.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 6. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Kļavi” Daugmalē, Daugmales pagastā”.

 

Lēmums 

 

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamo un rindu māju būvniecība nekustamajā īpašumā „Kļavi” (kadastra numurs 8056 002 0414) 0,6027 ha platībā Daugmalē, Daugmales pagastā, detalizējot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – Jauktas dzīvojamās un publisko objektu apbūves teritorijas (DzJ) – un plānojot zemes vienības konfigurācijas izmaiņas un ielu struktūru, t.sk. sarkano līniju projektēšana, precizēšana un izdalīšana atsevišķās zemes vienībās.

 

Detālplānojuma izstrādātājs ir privātpersona.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kabinetā (tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2015.gada 31.martam. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. 

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

Ķekavas novada pašvaldība

16.03.2015.

 

  Drukāt