Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Katlakalnā

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumu Nr. 2.§5. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Melnalkšņi”, ”Vairumbāze”, „Akmenskalni”, „Virskalni”, ,,Zaļaiskalns” un „Priežukalni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem „Melnalkšņi”, kadastra numurs 8070 001 0090, ”Vairumbāze”, kadastra numurs 8070 001 0062 „Akmenskalni”, kadastra numurs 8070 001 0055 „Virskalni”, kadastra numurs 8070 001 0112, ,,Zaļaiskalns”, kadastra numurs 8070 001 0089 un „Priežukalni”, kadastra numurs 8070 001 0118, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabalu sadale un savrupmāju, rindu māju, mazstāvu daudzdzīvokļu namu, darījumu iestāžu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu, sporta un atpūtas objektu, pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (JDzD1) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālrunis 67847161

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

Ķekavas novada pašvaldība

07.09.2015.

  Drukāt