Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Odiņbērzi”

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumu Nr. 2.§4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Odiņbērzi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Odiņbērzi” (kadastra numurs 8070 008 2102).

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – noliktavas, tirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas (JRD) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālrunis - 67847161.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

Ķekavas novada pašvaldība

07.09.2015.

  Drukāt