Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Degviela”

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015.gada 10. septembra lēmumu Nr. 2.§3. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Degviela”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Degviela” , kadastra numurs 8070 008 1074.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – degvielas uzpildes stacijas būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu –Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67847161.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

Telpiskās plānošanas daļa

18.09.2015.

 

  Drukāt