Par atļauju turpināt detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā „Jaunpriedoļi"

Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības Pagaidu administrācija 2008.gada 10.decembra lēmumu Nr. 4. § 4.6.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dardiņi”, Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā, kadastra Nr. 8070 012 0014” (protokols Nr. 26) uzsākta detālplānojuma izstrāde.

 

Ar Ķekavas novada domes 2015.gada 10. septembra lēmumu nr.2.§2. „Par atļauju turpināt detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā „Jaunpriedoļi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” atļauts turpināt detālplānojuma izstrādi, izsakot darba uzdevumu jaunā redakcijā.

 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD), kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis. Kontakttālr. 67847161.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

 

Telpiskās plānošanas daļa

29.09.2015.

  Drukāt