Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaundruvas”

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015.gada 8.oktobra lēmumu Nr.2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaundruvas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Jaundruvas” , kadastra numurs 8070 008 0479, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0479.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – īpašuma sadalīšana, tehniskās apbūves teritorijas izdalīšanai atsevišķā zemesgabalā saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas JRD, Tehniskās apbūves teritorijas T, Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

Telpiskās plānošanas daļa

08.10.2015.

  Drukāt