Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Lauku iela 1 un Lauku iela 5, Odukalnā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015.gada 8.oktobra lēmumu Nr.2.§3. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Lauku iela 1 un Lauku iela 5, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos Lauku iela 1, kadastra numurs 8070 008 3252, Lauku iela 5, kadastra numurs 8070 008 3253.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale, savrupmāju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu –Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Telpiskās plānošanas daļa

08.10.2015.

  Drukāt