Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Stabules”

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.2.§1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Stabules”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Stabules” , kadastra numurs 8070 008 1946.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale un savrupmāju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējumu DzM1 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas pagasta Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

Telpiskās plānošanas daļa

24.11.2015.

 

 

  Drukāt