Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Dārziņi”, Krogsilā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 24. marta lēmumu Nr. 2.§1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Dārziņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 13) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Dārziņi”, kadastra numurs 8070 008 0600.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale, savrupmāju un dvīņu māju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu –Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

 

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

 

Detālplānojuma izstrādes vadītājs - Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

 

 

Telpiskās plānošanas daļa
18.04.2016.

  Drukāt