Par detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Čemuri” un „Čemuri-1”

Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam „Čemuri”, kadastra numurs 8070 008 1523 un „Čemuri-1”, kadastra numurs 8070 008 2151, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu.

 

Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 27.10.2011. lēmumu Nr.1.§2.p. (prot. Nr. 22) „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Čemuri”, kadastra numurs 8070 008 1523 un „Čemuri-1”, kadastra numurs 8070 008 2151, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
 
Detālplānojuma uzdevums ir pamatot iecerēto apbūvi –savrupmājas un mazstāvu daudzdzīvokļu nama apbūvi Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas JDzD apakšzonējumā JDzD1 atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas no publikācijas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2011.gada 24.novembrī plkst.18.00 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novads, 24. kabinetā.
 
Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas pagasta pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ķekavas pagasta pašvaldībā (35. kab., tālr. 67935861). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.
 
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Paskaidrojuma raksts, apbūves noteikumi

Pašreizējās izmantošanas plāns

Transporta shēma

Inženiertehnisko komunikāciju shēma

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

  Drukāt