Par detālplānojumu zemesgabalam „Beitiņi-2” un „Priedulāji”

 

Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam „Beitiņi-2” , kadastra numurs 8070 008 1011, un „Priedulāji” ,kadastra numurs 8070 008 1010, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, grozījumu 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
 
Detālplānojuma grozījumu 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada Domes 10.01.2012. lēmumu Nr.2.§3.p. (prot. Nr. 1) „Par detālplānojuma „Beitiņi-2 un Priedulāji” grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
 
Detālplānojuma grozījumu mērķis ir pārkārtot ielu tīklu un detālplānojuma parceļu izvietojumu –savrupmājas Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM1) apakšzonējumā DzM1 un Mežaparka apbūves teritorijā (MDz) atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
 
Detālplānojuma grozījumu 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas no publikācijas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012.gada 09.februārī plkst.18.00 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 24. kabinetā.
 
Ar detālplānojuma grozījumu 1. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas pagasta pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ķekavas pagasta pašvaldībā (35. kab., tālr. 67935861). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.
 
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.
  Drukāt