Par detālplānojumu zemesgabalam „Rakarīši”

 

Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam „Rakarīši”, kadastra numurs 8070 008 0030, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
 
Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota pamatojoties uz Ķekavas novada Domes 26.01.2012. lēmumu Nr.2.§7.p. (prot. Nr. 2) „Par detālplānojuma „Rakarīši” 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
 
Detālplānojuma mērķis ir sadalīt zemesgabalu, noteikt ielu un inženierkomunikāciju izvietojumu, kā arī pamatot savrupmāju apbūvi Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS) un Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējumā DzM1 atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
 
Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas no publikācijas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012. gada 8. martā plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldībā 24. kabinetā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
 
Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.
 
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

  Drukāt