Par detālplānojumu zemesgabalam „Džutas”

 

Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam „Džutas”, kadastra numurs 8070 003 0060, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sabiedrisko apspriešanu.
 
Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 01.06.2012. lēmumu Nr.2.§1.p. (prot. Nr. 11) „Par detālplānojuma „Džutas” 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
 
Detālplānojuma mērķis ir tirdzniecības centra apbūve Jauktas sabiedriskās un darījumu apbūves teritorijā (JSD) atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
 
Detālplānojuma grozījumu 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas no publikācijas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012.gada 28.jūnijā plkst.18.00 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 24. kabinetā.
 
Ar detālplānojuma grozījumu 1. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas pagasta pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ķekavas pagasta pašvaldībā (35. kab., tālr. 7847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.
 
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

 

Detālplānojuma "Džutas" sabiedriskās apspriešanas materiāls

  Drukāt