Par detālplānojumu zemesgabalam „Aškevicas”

 

Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam „Aškevicas” kadastra numurs 8070 011 0098, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu.
 
Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada Domes 12.07.2012. lēmumu Nr.2.§6. (prot. Nr.14) "Par detālplānojuma „Aškevicas” 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
 
Detālplānojuma mērķis ir tehniskās apkopes stacijas būvniecība Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijā (JRD), atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktai plānotai (atļautai) izmantošanai.
 
Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas no publikācijas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012.gada 16.augustā plkst.18.00 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 24. kabinetā.
 
Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67935861). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Papildus informācija pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv.
 
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.
 
Grafiskā daļa
  Drukāt