Par detālplānojumu zemesgabalam „Vidzemnieki"

 

Paziņojums par zemesgabala „Vidzemnieki”, kadastra numurs 8070 008 0696, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0859, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.
 
Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada Domes 13.09.2012. lēmumu Nr.2.§2.p. (prot. Nr. 19) „Par detālplānojuma „Vidzemnieki” 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
 
Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju būvniecība Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējumā JDzD1 atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
 
Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas no publikācijas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012. gada 18. oktobrī plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 24. kabinetā.
 
Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.
 
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.
 

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Adresācija

Inženierkomunikāciju plāns

Pašreizējā izmantošana

Plānotā izmantošana

Sarkanās līnijas

Satiksmes shēma

 

 

 

  Drukāt