Par detālplānojumu zemesgabalam "Degas"

 

Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam „Degas”, kadastra numurs 8070 008 1687, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, sabiedrisko apspriešanu.
 
Detālplānojuma 1. redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 13.09.2012. lēmumu Nr.2.§3.p. (prot. Nr. 19) „Par detālplānojuma „Degas” 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
 
Detālplānojuma mērķis ir darījumu iestādes, noliktavas un loģistikas centra būvniecība Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijā (JRD) atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
 
Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas no publikācijas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012. gada 18. oktobrī plkst.17.00 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 24. kabinetā.
 
Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.
 
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.
 
 
Detālplānojuma "Degas" sabiedriskās apspriešanas materiāls
 
 
 
 

 

  Drukāt