Par detālplānojuma „Eglītes” sabiedrisko apspriešanu

 

Paziņojums nekustamā īpašuma „Eglītes”, kadastra numurs 8070 007 0492, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0808, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.
  
Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada Domes 18.10.2012. lēmumu Nr.2.§7.p. (prot. Nr. 21) „Par detālplānojuma „Eglītes” 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
  
Detālplānojuma mērķis ir savrupmāju būvniecība Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējumā DzM1 atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.
  
Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas no publikācijas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
  
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012.gada 8.novembrī plkst.18.00 Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novads, 24. kabinetā.
  
Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas pagasta pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00, ceturtdienās plkst. 14.00-19.00.
  
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.
 
 
Apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Esošā situācija

Inženierkomunikācijas

Plānotā (atļautā) izmantošana

Sabiedriskās apspriešanas planšete

Ziņojumi

 

  Drukāt